محل تبلیغات شما
تعیین ولی عهد کودن قصّه های شهر هرت/قصّۀ 95 #شفیعی_مطهر هردمبیل داشت پیر می شد. آثار خرفتی و پرت و پلاگویی گاه در سخنرانی هایش دیده و شنیده می شد. گاهی خطاهای لفظی و گفتاری او سوژۀ طنزنویسان می شد. روزی فرزندان و درباریان دورش را گرفتند و با زبانی چرب و نرم این وضع را برایش توضیح دادند و محترمانه از او خواستند که به نفع یکی از پسرانش از سلطنت کناره بگیرد. سرانجام پذیرفت کنار برود.ولی موقع تحویل قدرت، همۀ فرزندان و درباریان را جمع کرد و توصیه های حکومتی و

#سیاهنمایی/ 14 استعفای مدیران؟!!

فریاد حلال،حلال!! قصه های شهر هرت / قصه هفتاد و چهارم

آن ها برهان قاطع دارند!

های ,ولی ,درباریان ,تعیین ,قصّۀ ,فرزندان ,می شد ,هرت قصّۀ ,قصّۀ 95 ,و درباریان ,تعیین ولی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها