محل تبلیغات شما

 

آن ها برهان قاطع دارند!

” امام فخر رازی مردی حکیم و متکلم و خطیب و مناظر نیرومندی بود. به روزگار جوانی همواره در مجلس وعظ و خطابه خود از فرقه ی اسماعلیه بد می گفت و آن چه را پیش از او امام محمد غزالی و دیگران در این باره رشته و بافته بودند، می برید و می دوخت. 

حسن تاثیر مجلس وعظ او برخی از متعصبان فرقه ی فاطمی را بر ضد او برانگیخت. 

روزی که در مسجد نماز تنها می گزارد، یکی از فداییان اسماعیله همین که امام به سجده رفت، پیش آمد و بر پشت کمرش نشست و نوک خنجر تیزی را که در آستین داشت، بر گردن امام فخر رازی گذاشت و گفت:

اگر بعد از این یک بار دیگر، این حرف ها را تکرار کنی و از فرقه ی ما بد بگویی، با همین حربه کار تو را می سازم و الفاتحه. البته اگر سکوت اختیار کنی، بسا که پاداش خواهی گرفت و هدایای گرانبهایی از موارد مختلف و مخفیانه به تو خواهد رسید. 

امام فخر رازی بعد از آن دم فرو بست و و هر وقت مریدی یا شاگردی از او علت و باعث خاموش شدنش را در باب افشای فرقه ی اسماعلیه می پرسید، جواب می گفت: 

اینان برهان قاطع دارند و من همواره احساس قاطعیت برهان ایشان را می کنم. 

#سیاهنمایی/ 14 استعفای مدیران؟!!

فریاد حلال،حلال!! قصه های شهر هرت / قصه هفتاد و چهارم

آن ها برهان قاطع دارند!

امام ,  ,ی ,برهان ,فرقه ,رازی ,فرقه ی ,امام فخر ,فخر رازی ,قاطع دارند ,برهان قاطع

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پول چیست؟ گام دوم انقلاب ❤ کلاس مـــهــربـانـی از کاشان ❤ پيمان رسيدگي